פרטים אישיים

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

פרטי התקשרות

 *
 *
 *
 *
 *

משפחה

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

מצב כלכלי

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

מצב כלכלי - הורים

 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *
 *

השכלה

 *
 *
 *
 *
 *
 *

סיפור חיים

 *
 *
 *
 *
 *

אישור תנאים:

א. אני מצהיר בזאת, כי כל הפרטים שמסרתי בטופס זה הם מלאים, נכונים ומדוייקים.
ידוע לי,כי הקרן/המכללה/האוניברסיטה רשאים לבדוק ולאמת את הצהרותיי ואישורי ההכנסות שמסרתי.
אני מתחייב/ת להודיע לקרן/למכללה/לאוניברסיטה על כל שינוי בפרטים שנמסרו בטופס.
ב. ידוע לי שהקרן פועלת במטרה לסייע לי בתקופת הלימודים במתן מלגת קיום,סיוע לימודי ותמיכה כללית.לפיכך, הריני מתחייב/ת בזה:
1. אני מתחייב לפעול לפחות 4 ש"ש (120 שעות בשנה) למען הקהילה במסגרות שיוגדרו לי בגין קבלת המלגה, ולהשתתף בכנסים, בימי עיון ובסופי שבוע - כפי שאתבקש.
2. אני מתחייב/ת להשתתף בשיעורי עזר בהם שובצתי באופן מלא.על היעדרות אני מתחייב/ת לשלם מחיר מלא.
3. אני מתחייב/ת לדווח לצוות מוסד הלימודים ולקרן על כל מלגה שאקבל על שמי בגופים אחרים.
4. ידוע לי כי הקרן דורשת לקבל גיליון ציונים כל סמסטר בשל היותי בקרן המלגות. לפיכך אני מאשר/ת בזאת למוסד הלימודים להעביר לקרן את גיליון הציונים שלי.
5. ידוע לי שאם לא אכבד ההתחייבות הנ"ל, תהא הקרן/מוסד הלימודים רשאית לשקול נקיטת צעדים משמעתיים עד כדי הפסקת היותי מלגאי הקרן, והחזרת המלגה שאקבל.
6. ידוע לי כי הקרן רשאית מנימוקיה להקטין את גובה המלגה או להפסיקה, מבלי שזו תהיה עילה לתביעה כלשהי.
ג. אנו מביאים לידיעתך כי הפרטים שמסרת לנו במהלך הרשמתך,ציונים שנתיים וסיכומי ראיון- שמורים במאגר המידע אותו אנו מנהלים
המידע משמש אותנו לשם ניהול המלגות וסיוע במהלך לימודייך. מאגר המידע הינו חסוי ומאובטח,ומנוהל כפי חוק הגנת הפרטיות. ידוע לי ואני מסכים.
כמוכן השלמתי את מסירת כל פרטי הטופס ותנאי הגשת המלגה מוסכמים עלי
אישור תנאים:  *  

העלאת מסמכים:

העלו את המסמכים הבאים (עד 5 MB לקובץ):